Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev Oktober 2020
Nyhetsbrev Oktober 2020
2020-10-16

Läs mer på collectum.se
 
SVERIGES EKONOMI
– nyckeltal över Sveriges ekonomi just nu
 
Folkmängd = antalet invånare inom Sveriges geografiska område.
 
Arbetslöshet = hur stor andel av arbetskraften mellan 16-64 år som var öppet arbetslösa den senaste månaden.
 
Bruttonationalprodukten (BNP) = värdet av alla varor och tjänster som producerats i Sverige under ett år. Uttrycks här som absoluta tal och som utveckling jämfört med motsvarande period förra året.
 
Bruttonationalprodukten (utveckling) = värdet av alla varor och tjänster som producerats i Sverige. Uttrycks här procentuellt som kvartalsutveckling jämfört med motsvarande kvartal förra året.
 
Bruttonationalprodukten (BNP) prognos = Konjunkturinstitutets prognos för BNP-utvecklingen.
 
BNP per capita = bruttonationalprodukten utslaget per invånare i riket.
 
Konsumentprisindex (inflation) = ökningen av den allmänna prisnivån i Sverige. Uttrycks här som KPIF, konsumentprisindex med fast ränta, jämfört med motsvarande period förra året.
 
Reporäntan = den ränta som banker kan låna eller placera till i Riksbanken under sju dagar.
 
Statslåneräntan = bestäms av Riksgälden och speglar den långa riskfria räntan på marknaden. Ligger till beräkningsgrund för många ekonomiska företeelser.
 
Statens resultaträkning = statens resultat efter ett kalenderår.
 
Statsskulden = de samlade under- och överskotten i statens budget över tiden.
 
Statsskuldens andel av BNP = hur stor statsskuldens del är av BNP. Den aktuella statsskulden ställs i relation till föregående års BNP.
 
Statsskulden utslaget per invånare = hur stor statsskulden är utslaget per invånare i Sverige.
 
Handelsbalansen = skillnaden mellan Sveriges export och import. Här sett som andel av BNP.
 
Skattetryck = Sveriges samlade skatteuttag som andel av BNP.
 
Välståndsligan = en ”liga” där OECD-ländernas BNP per capita justerat för köpkraft mäts och jämförs.
 
Källor:
Riksbanken, Riksgälden, Ekonomistyrningsverket, SCB, Konjunkturinstitutet, Ekonomifakta, OECD