Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev November 2021
Nyhetsbrev November 2021
2021-11-03

Kraftigt minskade möjligheter för kompletteringsregeln
Ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen har skapat stor osäkerhet om när kompletteringsregeln kan användas, men Juridik, Pension & Försäkring, gör bedömningen att utrymmet för kompletteringsregeln minskat kraftigt. Något som försäkringsjurist Josefin Grauers sammanfattar nedan.

"Under sommaren avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen förhandsbeskedet om användandet av kompletteringsregeln vid bonusväxling. Vi hade hoppats på ett annat avgörande än det från Skatterättsnämnden eller åtminstone ett som var litet tydligare, men tyvärr fick vi varken eller.

Kompletteringsregeln kan åberopas i två situationer - antingen när ett nytt pensionsavtal eller ett befintligt sådant ändras vid förtida avgång eller då ett tidigare pensionslöfte är otillräckligt tryggat.

I det aktuella fallet hade ett företag utfäst att till en anställd betala en viss premie. Finansieringen skulle ske genom att den anställde växlade en intjänad bonus. HFD säger i sitt avgörande att enbart det förhållandet att man lämnar en utfästelse och att betalning sker därefter inte innebär att det finns ett otillräckligt tryggat löfte som avses i kompletteringsregeln, att den situation som beskrivs i ansökan om förhandsbesked inte är en sådan som bestämmelserna i kompletteringsregeln tar sikte på och att bolaget inte har rätt att tillämpa den.

Vi har tidigare ansett att ett otillräckligt tryggat löfte har uppstått i och med att arbetsgivaren har lovat att betala en viss premie, men så kan vi alltså inte se det längre. I det aktuella fallet var det fråga om en bonusväxling, men domstolen tycks inte ha gjort det till en avgörande del i sin bedömning så vår bedömning är att även "vanliga" avsättningar påverkas.

Skatteverket har på sin webbsida sedan gammalt en vägledning om kompletteringsregeln. Denna har uppdaterats efter domen. I vägledning finns ett exempel med en nyanställd som haft ett långt yrkesverksamt liv hos en annan arbetsgivare som inte utfäst någon pension överhuvudtaget. När den nya arbetsgivaren ska köpa i kapp det bristfälliga pensionsskyddet med en engångspremie anses det vara fråga om ett otillräckligt tryggande och arbetsgivaren kan - enligt Skatteverket - tillämpa kompletteringsregeln. Det framgår dock inte om det förutsätter att den anställde inte har någon pension över huvud taget eller om det också fungerar då en anställd har viss pension men en väldigt låg sådan. Det framgår inte heller om det är en absolut förutsättning att det är en ny arbetsgivare som gör avsättningen. Vi tycker att det borde gå lika bra om den gamla arbetsgivaren hade bestämt sig för att läka bristen på pensionsskydd - men vi vet inte om det är möjligt att åberopa kompletteringsregeln i en sådan situation.

När det gäller den andra delen av kompletteringsregeln, när ett nytt pensionsavtal ingås eller ett tidigare avtal ändras vid förtida avgång, berördes inte detta av förhandsbeskedet. Det är således fortfarande möjligt att åberopa. När det inte längre går att hävda att ett pensionslöfte är otillräckligt tryggat blir det dock mycket viktigt att säkerställa att det verkligen är fråga om en sänkning av pensionsåldern, inte bara en avsättning till en försäkring med en tidigare utbetalningstidpunkt. Det är sannolikt inte heller möjligt att "fylla på" en sådan försäkring. Pensionsåldern kan bara sänkas en gång - om det inte är fråga om en ytterligare sänkning.

Det aktuella avgörandet har skapat en stor osäkerhet rörande i vilka situationer kompletteringsregeln faktiskt kan åberopas, men vi bedömer alltså att utrymmet har begränsats kraftigt och vi manar därför till mycket stor återhållsamhet. Vi arbetar på olika sätt för att bringa klarhet i vad som gäller framöver, men tills vidare kommer vi att få leva med denna osäkerhet."

//Josefin Grauers, försäkringsjurist, Pension & Försäkring