Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev Januari 2018
Nyhetsbrev Januari 2018
2018-01-19

Det viktigaste du behöver veta om IDD
Under hösten har det nya EU-direktivet IDD (Insurance Distribution Directive) varit ett het ämne som diskuterats och analyserats. Här kommer vår sammanfattning av delar av innehållet.

Vad är IDD?
Från EU har det kommit ett nytt direktiv (2016/97) om försäkringsdistribution (IDD). Det innebär att den nuvarande lagen om försäkringsförmedling kommer att ersättas av en ny lag om försäkringsdistribution. Den nya lagen föreslogs träda i kraft den 23 februari 2018. Direktivet är ett så kallat minimiharmoniseringsdirektiv som gör att medlemsstater får införa krav som går längre än direktivets när det gäller konsument- och kundskydd. I förslaget till den nya lagen (Ds 2017:17) ges förslag på regler som går utöver direktivets och är anpassade till specifika behov och problem på den svenska marknaden.

Vilka berörs?
De nya reglerna kommer att gälla för alla som säljer eller ger råd om försäkringar. Reglerna rör alltså alla försäkringsföretag, försäkringsförmedlare och sidoförmedlare. Både individuellt tecknade avtal och gruppförsäkringsavtal omfattas. Stora delar av den nya lagstiftningen finns redan med i dagens förmedlarlagstiftning men vissa punkter blir tydligare och bitvis ställs det även nya krav, till exempel på utbildning av personal.

När det gäller anställda har det alltid ställts krav på att de har rätt kunskap och kompetens och att de uppfyller kraven på god vandel. Men enligt den nya lagstiftningen specificeras detta i antal timmar per år som en medarbetare ska utbildas i relevanta ämnen. När det gäller försäkringsförmedlare som ger råd på grundval av en opartisk och personlig analys föreslås ett förbud mot att ta emot och behålla ersättning från någon annan än kunden och även ett förbud att ge råd om egna produkter.

Vad är syftet?
Sammanfattat handlar IDD främst om att öka kundskyddet. Detta görs genom nya krav på kundmöten, på vilken information som ska ges till kunder och hur den ges och att kunder endast ska bli erbjudna produkter som motsvarar deras specifika behov samt att möten med kund måste dokumenteras. Även särskilda produktfaktablad ska tas fram när det gäller skadeförsäkring.

Vad händer nu?
Enligt den ursprungliga tidsplanen skulle den nya lagen ha trätt i kraft om mindre än tre månader. Men eftersom de nya reglerna kan komma att leda till organisationsförändringar på flera håll hos försäkrings- och förmedlarföretag samt även påverka processerna gentemot kunder har Branschen med Svensk försäkring i spetsen haft synpunkter på förslaget. För att hinna analysera och bemöta alla dessa synpunkter kommer lagen inte att kunna antas då man först beräknade. Med den nya tidsplanen innebär det att lagen istället kommer att kunna träda i kraft i juli 2018.


Vilka nya skatteregler för företagare gäller från 1 januari 2018?
Skiktgränsen för när statlig inkomstskatt (20 procent) tas ut år 2018 blir därmed 455 300 kronor (37 941 kr/mån). Ytterligare fem procent skatt, den så kallade värnskatten, tas ut på inkomster överstigande 662 300 kronor (55 191 kr/mån). För den som fyllt 65 år är gränserna något högre eftersom dessa har ett högre grundavdrag.

Höjd schablonskatt på ISK och kapitalförsäkring
Schablonskatten på sparande på investeringssparkonto (ISK) och i kapitalförsäkring höjs från årsskiftet. Det sker genom att kapitalunderlaget (tillgångarnas värde) multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet i stället för som i dag med 0,75 procentenheter.

Den aktuella statslåneräntan har fastställts till 0,49 procent. Det innebär att man 2018 schablonmässigt anses ha en avkastning på 1,49 procent när man sparar i ISK eller kapitalförsäkring. Skatten blir sedan 30 procent på avkastningen. Schablonskatten blir således 0,447 procent.

Vårdförmån för privat sjukvård
Från den 1 juli 2018 har regeringen föreslagit att skattefriheten för privat hälso- och sjukvård ska slopas. Samtidigt slopas arbetsgivarens nuvarande avdragsförbud för sådana kostnader.

För den anställde innebär det att förmån av privat sjukvård som bekostas av arbetsgivaren blir skattepliktig som flertalet andra förmåner. Det kommer därför inte längre löna sig att göra så kallad löneväxling där man kan avstå lön mot erhållande av skattefri sjukvård, exempelvis ögonoperationer.

För arbetsgivaren innebär det att man kommer få börja betala arbetsgivaravgifter på förmånens värde. Bolaget kommer dock som sagt att få avdrag för både sjukvårdens kostnad och arbetsgivaravgifterna. Det blir dock dyrare för arbetsgivaren att tillhandahålla sina anställda tillgången till privat sjukvård.

De anställdas tillgång till fri privat sjukvård har både varit en konkurrensfördel och en möjlighet för arbetsgivare att snabbare få tillbaka personal i tjänst med hänsyn till vårdköer i den offentliga vården. Tillgången till fri sjukvård från arbetsgivaren lär minska med de nya reglerna. Fram till den 30 juni 2018 gäller dock de nuvarande förmåns- och avdragsreglerna. Förslaget är ännu inte beslutat i riksdagen.


Månadsrapporter: så går fonderna
2017 är till ända och börsutvecklingen var stark över helåret. Vinsterna steg medan marknadsräntorna i stort sett var oförändrade. Lannebos fonder levererade positiv avkastning med Lannebo Europa Småbolag och Lannebo Småbolag i spetsen.

För första gången sedan 2007 visar samtliga av världens 45 största ekonomier tillväxt och utsikterna för 2018 ser bra ut. Europa och Sverige som är de största marknaderna i Lannebos fonder är präglade av konjunkturoptimism. Utmaningarna är, och kommer fortsätta att vara, att hitta köpvärda aktier på en högt värderad börs. Aktiemarknaden är en kamp mellan bra konjunktur och låga räntor på den ena sidan. På den andra sidan har vi höga aktievärderingar och hög politisk osäkerhet. Vi fortsätter att arbeta outtröttligt med aktiv förvaltning där vi handplockar aktier som vi bedömer ha förutsättningar för att generera långsiktigt hög avkastning till rimlig risk.