Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev December 2020
Nyhetsbrev December 2020
2020-12-03

En ny plattform för kollektivavtalad tjänstepension och försäkring
Som arbetsgivare med kollektivavtal ger du otroligt bra förmåner till dina anställda: tjänstepension och försäkringar.

Nu startas det nya bolaget Avtalat av Svenskt Näringsliv, LO och PTK – med målet att göra försäkringarna enklare för både dig och dina anställda. Information som tidigare har funnits hos de tre parterna, till exempel på finfa.se, samlas efter årsskiftet på avtalat.se.

Senast 2024 kommer det även finnas kompletta inloggade lägen för dig och dina anställda, där ni kan utföra uppgifter som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. 

Nästa år ökar inkomstpensionen och tilläggspensionen med 0,5 procent.
Enligt en färsk redovisning från Pensionsmyndigheten meddelas att inkomstpensionen och tilläggspensionen kommer öka med 0,5 procent 2021.

Ökningen är lägre än tidigare prognos om 0,8 procent vilket förklaras med att bedömningen av pandemins effekter varierat under året.

Inkomstpensionen är en stor del av den totala pensionen för de flesta pensionärer men en mer exakt bild av den allmänna pensionen får man inte förrän vid årsskiftet då premiepensionens utveckling redovisas.

Effekterna av coronapandemin på pensionerna är svårbedömda men hittills har krisen inte påverkat pensionssystemet mer än vad en kraftig konjunkturnedgång brukar göra.

Ole Settergren på Pensionsmyndigheten igen:

– Coronakrisen har hittills inte påverkat pensionssystemet mer än vad en kraftig konjunkturförsvagning skulle ha gjort. Inkomstpensionerna, i likhet med de förvärvsaktivas inkomster, har en svag eller negativ utveckling men den finansiella styrkan i systemet är fortfarande stor.

Så mycket höjs pensionen för olika grupper
Pensionärsgrupp                                                                                                        Förändring
Inkomst- och/eller tilläggspension utan garantipension eller bostadstillägg              + 0,5 %
En del garantipension                                                                                       + 0,5-0,6 %
Ingen eller låg inkomstpension med garantipension och/eller bostadstillägg            + 0,6 %

Omräkningen av premiepensionen blir känd i december vilket kommer påverka den totala pensionen för de som berörs av den.

Utöver uppräkningen av den allmänna pensionen finns en proposition från regeringen om ett inkomstpensionstillägg. Läs mer på Höstbudgeten 2020 – Så påverkas din ekonomi. Förslaget väntas godkännas av riksdagen under hösten och kan maximalt ge 600 kronor mer i plånboken före skatt per månad.

Garantipensionen som styrs av prisbasbeloppet ökar med 0,6 procent för de som enbart har garantipension.

Källa: Pensionsmyndigheten – Inkomstpensionen ökar med 0,5 procent 2021.

Bästa verktyget för att hitta hållbara fonder
Intresset för hållbara investeringar växer exponentiellt och inflödet till fonder med hållbarhetsinriktning slår nya rekord världen över. För att säkerställa att kapital styrs i en hållbar riktning behövs emellertid en samsyn kring vad som är hållbart eller inte. EU-kommissionen har därför arbetat fram en EU-gemensam taxonomi som ska klassificerar vilka verksamheter som är i linje med Parisavtalet och vilka investeringar som är därmed är miljömässigt hållbara. Denna kommer träda i kraft 2022 och i ett senare skede är tanken att den även ska innefatta de övriga hållbarhetsområdena som t.ex. social hållbarhet. Taxonomin kommer göra det betydligt enklare att jämföra fonder och enskilda bolags hållbarhetsarbete, men vi kan inte vänta till dess. Redan idag finns det en rad verktyg att använda sig av, varav Morningstar Sustainability Rating är det i min mening heltäckande verktyget för privatpersoner.

Morningstar Sustainability rating – 1 till 5 jordglober

Morningstar är ett ratinginstitut som i 35 år (sedan 1985) betygsatt fonder utifrån dess historiska avkastning, med hänsyn till vilken risk fonden tagit samt dess kostnader. Utifrån detta jämförs sedan fonder i samma kategori och de fonder i kategorin men högst riskjusterad avkastning med hänsyn till kostnader, får 5 stjärnor, och de med sämst riskjusterad avkastning 1 stjärna.

Sedan ett par år tillbaka används den här metodiken även för att betygsätta fonder utifrån dess hållbarhetsarbete. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett rating på mellan 1 till 5 jordglober som mäter hur väl företag och andra innehav i fondens portfölj hanterar risker kopplade till miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor (ESG), relativt andra fonder i samma global kategori. Antalet glober en fond har hittar du dels om du scrollar längst ned på en specifik fonds fondsida, dels hittar du det i fondlistan under fliken miljö. I fondlistan kan du också filtrera så att det bara visas foner med ett visst antal glober.

Antalet glober sätts i tre steg:
Varje enskild fond ett Hållbarhetsvärde (Morningstar Sustainability Score). Detta värde är ett vägt snitt över vilken ESG Risk Rating (hållbarhetsrisk) fondens innehav har. ESG Risk Rating är ett värde mellan 0-100 där ett lägre värde är bättre och indikerar mer hållbar. 0 indikerar att ett företag inte har någon ohanterad ESG-risk och ett värde på 100 indikerar den högsta nivån av ESG-risk. Bedömningen görs av det av analysföretaget Sustainalytics och fler än 10.000 företag världen över har en Sustainalytics ESG Risk Rating och värdet uppdateras månadsvis.

Fondens historiska hållbarhetsvärde räknas ut. Det är en sammanvägning av fondens Hållbarhetsvärde nu och de senaste 12 månaderna. Det historiska snittet är inte likaviktat utan nuvarande värde väger tyngre än hållbarhetsvärdet för 12 månader sedan.

Utifrån det historiska hållbarhetsvärdet sätts fondens hållbarhetsbetyg (Morningstar Sustainability Rating) på mellan 1-5 glober. Ett betyg som alltså är baserad på fondens nuvarande och historiska hållbarhetsvärde relativt genomsnittet i dess fondkategori (Morningstar Global Category). De 10 procent av fonderna med lägsta genomsnittliga hållbarhetsrisk i sin kategori, får 5 glober. Fonderna som placerar sig i den näst bästa gruppen (22,5 procent av fonderna) får fyra glober, 35 procent av fonderna får tre glober och 22,5 procent får två glober de 10 procent av fonderna med högst hållbarhetsrisker får en glob.