Hem » Ersättningspolicy » Intressekonflikt

Intressekonfliktspolicy

Om Eisfelds - Intressekonfliktspolicy
 
1 Bakgrund, syfte och ambition
Denna policy ska vara vägledande i arbetet för att identifiera, hantera och förhindra uppkomsten av intressekonflikter mellan Eisfelds Consulting AB (”Eisfelds” eller ”Företaget”) ett anknutet ombud eller någon närstående person till dem och en kund eller mellan kunder.
Det är en mängd tillämpliga regelverk inom området men i synnerhet regelverket om försäkringsdistribution.1 Enligt Regelverket ska en försäkringsdistributör fastställa och tillämpa effektiva organisatoriska och administrativa förfaranden så att alla rimliga åtgärder vidtas för att förhindra att kundernas intressen påverkas negativt av intressekonflikter. Detta innebär att Eisfelds, och dess personal, vid utförande av sina arbetsuppgifter i dagliga verksamheten vidta nödvändiga åtgärder för att identifiera och motverka uppkomsten av intressekonflikter.
Nicholas Eisfeld, såsom ensam anställd och ägare av Eisfelds, ska sålunda regelbundet inventera verksamheten i syfte att identifiera eventuella potentiella eller uppkomna intressekonflikter. Nya identifierade intressekonflikter som inte framgår i förevarande policy ska noteras och utvärderas. Vid en ny identifierad intressekonflikt ska Nicholas Eisfeld med Advokatfirma Dahlgren & Partners AB, som agerar extern back-officefunktion rörande legala frågeställningar, bedöma intressekonflikten samt adekvat hantering och uppföljning.
Förevarande policys syfte är således att tillgodose kundens intressen genom att särskilt uppmärksamma risken för intressekonflikter och se till att förekommande intressekonflikter hanteras enligt gällande Regelverk.
Eisfelds informerar även om de åtgärder som vidtagits inte helt eliminerar en intressekonflikt. Detta ska framgå i förköpsinformation som tillsänds kunden i god tid innan ett försäkringsavtal ingås. Eisfelds syftar till att information till kund alltid ska vara tydlig. Kunden ska kunna fatta ett så välgrundat beslut som är möjligt. Detta anser Eisfelds ingå i såväl den goda försäkringsdistributionssedes som den omsorgsplikten mot kunden.
I policy för ”Riktlinjer för hantering av etiska frågor” regleras frågor beträffande jäv, mutor m.m.

1 Med regelverket inom försäkringsdistribution avses följande regelverk (hädanefter kallat ”Regelverket”);. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution (försäkringsdistributionsdirektivet); Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2359 av den 21 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 vad gäller informationskrav och uppföranderegler för distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter; Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution; Förordning (2018:1231) om försäkringsdistribution och; Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10).
 
2 Exempel på intressekonfliktssituationer
Intressekonflikter består av två kolliderande intressen och prioriteringar, såväl ekonomiska som andra skäl. Med intressekonflikter avses här dels potentiella sådana konflikter mellan Eisfelds och kunder, dels potentiella sådana konflikter mellan Eisfelds eller olika kunder.
En intressekonflikt kan föreligga om Nicholas Eisfeld eller någon närstående:
- sannolikt kan erhålla en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på kundens bekostnad,
- har ett annat intresse än kunden av resultatet av den tjänst som tillhandahålls kunden eller av den transaktion som genomförs för kundens räkning,
- har ett ekonomiskt eller annat skäl att gynna en annan kunds eller kundgrupps intressen framför kundens intressen,
- bedriver samma slag av verksamhet som kunden, eller
- tar emot eller kommer att ta emot incitament av en annan person än kunden i samband med en tjänst till kunden, i form av pengar, varor eller tjänster utöver standardcourtaget eller avgiften för den berörda tjänsten.

3 Identifiering, hantering och information av intressekonflikter
Styrelse, anställda och anlitade konsulter som arbetar med försäkringsdistributionsverksamheten har ansvar för att känna till innehållet i denna policy och vid var tid verka för att identifiera, hantera och motverka identifierade intressekonflikter.
Vid identifieringen och hanteringen av eventuella intressekonflikter ska särskild uppmärksamhet riktas mot så kallade relevanta personer inom och utom Företaget. Med relevant person förstås styrelseledamot, delägare, chef med besluts- och/eller personalansvar, anställd med kundkontakt samt externa uppdragstagare med insyns- eller påverkansmöjlighet i förhållande till Företagets verksamhet.
3.1 Informationskrav
Information som intressekonflikter presenteras sammanfattat i förköpsinformationen. Förevarande policy ska finnas tillgänglig på www.eisfelds.se. Information om Eisfelds ersättningar och ersättningspolicy kommer även publiceras på www.eisfelds.se. Kunden får då möjlighet att få sammanfattad eller fördjupad information beroende på vilket intresse kunden har av informationen. Kunden erbjuds alltid att erhålla informationen i pappersformat.
3.2 Intressekonflikter vid rekommenderad flytt
Intressekonflikt kan förekomma i det fall kundens försäkring eller annan finansiell placering är eller har varit placerad där Eisfelds inte har tillstånd att rådge om produkten. I det fallet kan intressekonflikt uppstå när Eisfelds rekommenderar att flytta Kundens försäkring eller placering till annat bolag där det är möjligt för Eisfelds att arbeta med försäkringen/placeringen. I det fall flytten inte är den mest lämpliga för kunden ska råd om denna lösning inte lämnas. Den enskilda förmedlaren ska göra bedömningen om lösningen är lämplig. I en sådan situation ska förmedlaren informera kunden om situationen och därefter lämna bäst lämpliga råd till kunden. Företaget anser att det mervärde kunden får genom Företaget är stort och har i de flesta fall påvisats varit för kundens bästa intresse.
3.3 Nicholas Eisfeld som ensam ägare och anställd
Eftersom Nicholas Eisfeld är ensam ägare och anställd betyder detta att han utgör samtliga funktioner i företaget. Detta gäller även identifiering, hantering och motverkan av intressekonflikter. Att ensamt identifiera, hantera och motverka intressekonflikter är inte optimalt varför Nicholas Eisfeld vid behov under verksamhetsåret använder sig av Advokatfirma Dahlgren & Partners AB som extern funktion för kontroll av regelefterlevnad där advokatfirman bl.a. kan uppdras att granska dokument m.m. för att säkerställa en god kvalité.
Genom denna policy framkommer vissa principer och förhållningssätt till kundomsorg, informationsgivning och allmänt förhållningssätt till kundens bästa. Denna hantering eliminerar inte intressekonflikten. Eisfelds arbetar däremot ständigt med att utvärdera och granska rådgivning och sin verksamhet så kundintresset alltid tillgodoses. Detta gör Nicholas Eisfelds själv, samt vi behov, genom Advokatfirma Dahlgren & Partners AB.
3.4 Affärsintresse, vinstintresse som intressekonflikt
Eisfelds är ett vinstdrivande bolag och kommer alltid ha ett vinstsyfte och vinstintresse (affärsintresse). Eisfelds ser därför alltid över de enligt Eisfelds bäst lämpade försäkringsföretagen efter analys baserat på objektiva och subjektiva bedömningar.
Affärsintresset ska inte ignoreras, däremot får detta inte ta över kundnyttan som erbjuds. Eisfelds anser att kundnytta leder till en bra affärsverksamhet. Eisfelds grundläggande mål är att alltid tillvarata kundens intressen och bidra till kunden utveckling genom Eisfelds kompetens och erfarenhet. Eisfelds har alltid värderat Kundrelationen högt. Eisfelds kunder består av sedan en tid befintliga kunder som alla värdesätter långsiktiga relationer och god lokal service; det gör även Eisfelds.
Eisfelds kundnytta vid försäkringsdistribution och där tillhörande tjänster ska alltid överträffa det Eisfelds erhåller i ersättning. God försäkringsdistributionssed och kundintresse ska alltid genomsyras vid exempelvis förhandlingar om ersättningar och prissättningar.
3.5 Intressekonflikt genom ägande, samarbeten och egna affärer
Genom ägande kan det uppstå potentiell intressekonflikt bestående i att Eisfeld kan rekommendera de tjänster och produkter som Eisfelds har ägande i även fast dessa inte är det mest lämpliga för Kunden. Nicholas Eisfeld äger dock ensam samtliga aktier i Eisfelds. Varken han eller Eisfelds äger aktier i något annat försäkringsföretag eller annat företag vars produkter eller tjänster Eisfelds förmedlar. Eisfelds har således ingen intressekonflikt vad gäller eget ägande.
Eisfelds är anknutet ombud till Nord Fondkommission AB som bedriver verksamhet enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (”VpmL”). Enligt VpmL ska särskilda regler upprättas och tillämpas vad gäller personers egna affärer med finansiella instrument. Syftet med dessa regler är att motverka intressekonflikt. Reglerna är inte tillämpliga för försäkringsdistribution men Nicholas Eisfeld ska ändå bokföra sådana affärer. Detta krävs endast om affären kan medföra en betydande risk för intressekonflikt. Bedömningen ska göras från fall till fall.
Eisfelds ska aktivt arbeta med de bolag som denne arbetar mot för att identifiera potentiella intressekonflikter utifrån otillbörliga priser, inlåsningseffekter m.m. som framgår av samarbetsvillkoren. Vid ingående av nya samarbetsvillkor ska alltid en analys av dessa göras med anledning av potentiella intressekonflikter. Vid behov ska Nicholas Eisfeld använda sig av Advokatfirman Dahlgren & Partners AB eller det bolag som utformat samarbetsvillkoren för att identifiera, hantera och motverka intressekonflikter.
3.6 VD:s ansvar
VD har ansvar för att implementera riktlinjer och rutiner som ser till att samtliga anställda och konsulter identifierar intressekonflikter och som en del av sina arbetsuppgifter också utvärderar situationer där intressekonflikter kan uppstå. Eftersom Nicholas Eisfeld är ensam anställd och VD så ska Nicholas ensam tillse nedan:
 
1. Att det finns riktlinjer och rutiner för hur anställda och konsulter om identifierade intressekonflikter.
2. Att det finns processer för hur kund ska bli informerad om intressekonflikt som inte kan åtgärdas. Sådan process ska även säkerställa att berörd kund informeras om intressekonflikten och orsaken till densamma på ett för kunden tydligt sätt.
3. Att det finns riktlinjer eller rutiner för att se till att intressekonflikter åtgärdas. Däri ingår att vid behov förteckna sådana relevanta personer och/eller sådana befattningar som besätts av relevanta personer.
4. Att det finns tillräcklig kompetens och tillräckliga resurser för att anställda ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. Det är verksamhetens ansvar att löpande utvärdera om den har tillräcklig kompetens och tillräckliga med resurser för att utföra uppdraget på ett professionellt sätt.
VD, Nicholas Eisfeld, tillser att ovan punkter fullgörs i verksamheten genom dels upprättande av förevarande policy där processer förklaras. Nicholas ska även tillse relevanta konsulter förevarande policy.
Eftersom Nicholas Eisfeld är ensam anställd kan viss dualitetsprincip eller kontroll inte utföra. Detta eliminerar även problem eller fördelar vid ansvarsfördelning i verksamheten. Nicholas Eisfeld använder sig av Advokatfirma Dahlgren & Partners som stöd i verksamheten som används månatligen som stöd och avropas vid ytterligare behov.
3.7 Eget ersättningssystem och ersättningar till och från tredjepart
Vad beträffar rörlig och fast ersättning till anställda ska sådan ersättning följa externa regelverk som finns på området och det som regleras i Eisfelds ersättningspolicy.
Företaget har ingen uppkommen intressekonflikt vad gäller internt ersättningssystem eftersom den anställde, Nicholas Eisfeld, endast erhåller fast lön. Eventuell utdelning i bolagets vinst är inte att anse som ersättning.
Eisfelds får vid försäkringsdistribution eller sidotjänster erbjuda eller ta emot ersättning från någon annan än kunden bara om
1. ersättningen inte har någon negativ inverkan på distributionstjänsten eller försäkringsprodukten, och
2. den inte försämrar Eisfelds förutsättningar att uppfylla sina skyldigheter att agera hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med kundens bästa intresse.
Eisfelds får inte erbjuda eller ta emot ersättning från någon annan än kunden om ersättningen
1. till väsentlig del avser tjänster som ännu inte utförts,
2. till sin storlek baseras på premiebetalningar som ännu inte betalats, eller
3. är av sådan storlek att den står i uppenbart missförhållande till de tjänster som utförs.
Eisfelds arbetar kontinuerligt med intressekonflikter som orsakas av ersättningar eller förmåner från någon annan än kunden, distributörens eget ersättningssystem eller andra incitament. Företaget arbetar traditionellt med provision och tar endast betalt genom de förbestämda och granskade samarbetsavtal som försäkringsföretaget arbetat fram. Eisfeld bedömer att dessa villkor är lämpliga och ska i huvudregel anses tillgodose de krav som finns på distributionen vad gäller ersättningar som sedan erhålls från försäkringsföretagen.
Eisfelds lämnar i förköpsinformationen information till kund om ersättningar till och från tredjepart. Informationen ska vara heltäckande, korrekt och begriplig samt ämna till att informera om ersättningens eller förmånens förekomst, art och belopp eller, om beloppet inte kan fastställas, om metoden för beräkning av beloppet samt, i förekommande fall, om hur ersättningen eller förmånen förs över till kunden.
Om Eisfelds inte på förhand kan bestämma storleken på en ersättning eller förmån som den ska ta emot eller tillhandahålla och i stället redovisar metoden för att beräkna detta belopp för kunden, ska Eisfelds i efterhand för kunden redovisa beloppet för ersättningen eller förmånen som Eisfelds tagit emot eller lämnat.
När Eisfelds löpande tar emot eller tillhandahåller en ersättning eller förmån i samband med försäkringsdistribution, ska Eisfelds underrätta kunden om det belopp som tagits emot från, eller tillhandahållit till, tredjepart under året. Eisfeld har bedömt att den samlade informationen i första hand kommer att finnas tillgänglig för kunden i årsbeskedet från respektive försäkringsbolag. I det fall kunden begär det kan Eisfeld därefter göra en manuell sammanställning av erhållen provision, avgift och kostnad. Syftet är att kunden ska erhålla informationen vilket Eisfeld anser att kunden får genom årsbeskedet eftersom den enda ersättning som tas ut från Eisfeld betalas ut av försäkringsbolaget. I det fall arvodering skett framgår kostnaden på fakturan. Om kunden vill få en sammanställning av fakturorna kan Eisfeld skicka dessa samlat till Kunden på begäran.
När Eisfelds tar emot eller tillhandahåller icke-monetära förmåner i samband med den distributionstjänst som tillhandahållits, ska Eisfelds prissätta och ange förmånen separat. Mindre icke-monetära förmåner behöver inte prissättas.
 
4 Ansvar, rapportering och dokumentation av intressekonflikter
Nicholas ska se till att intressekonflikter identifieras, hanteras och motverkas. Varje styrelseledamot eller suppleant, ska vid var tid ansvara för att anmäla potentiella och reella intressekonflikter.

5 Uppföljning av intressekonflikter
VD, Nicholas Eisfeld, ska löpande följa upp att det finns rutiner för att regelbundet identifiera och kartlägga potentiella och reella intressekonflikter och att varje anställd vet hur och till vem en sådan ska rapporteras.
VD, Nicholas Eisfeld, ska också löpande följa upp att rutiner för uppföljning av rapporterade intressekonflikter används och att denne ansvarar för att varje ärende dokumenteras tillräckligt.

6 Styrelsens ansvar för vidare anpassningar av denna policy
Denna policy ska årligen ses över och anpassas till rådande regelverk samt då också fastställas av styrelsen.

7 Förändringar av verksamheten
Vid ändringar i Företagets verksamhet ska en särskild konsekvensanalys upprättas där eventuella intressekonflikter ska identifieras och utvärderas. Konsekvensanalysen ska utvärderas och godkännas av VD, Nicholas Eisfeld, och i samråd med Advokatfirman Dahlgren & Partners AB om Nicholas Eisfeld bedömer detta som behövligt.