Hem » Juridisk info » Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Hållbarhet har blivit ett alltmer aktuellt område. Eisfelds har störst möjlighet att bidra till hållbarhet genom att ge hållbara råd och uppmärksamma sina kunder på hur de kan påverka och bidra till en ökad hållbarhet. 
Det finns lite olika metoder som bland annat försäkringsbolag kan använda för att ta ett miljö- och samhällsansvar i sina produkter och på så sätt bidra till en hållbarhet.  Det kan utgöras av miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Vissa bolag kan exempelvis genom innehav i olika produkter välja bort vissa företag inom vissa specifika branscher, exempelvis branscher inom vapen, tobak, alkohol eller olja. Det kan även vara så att försäkringsbolaget i produkten väljer att enbart investera i branscher som utvecklar och verkar för förnybara energialternativ. Försäkringsbolagen kan även använda ett ägarinflytande för att ställa krav på en mer miljövänlig produktion eller förbättra arbetsvillkoren för arbetare.
Idag hjälper Eisfelds sina kunder med hållbarhetsfrågor i sin försäkringsrådgivning genom att fråga dig som kund om hållbarhetsaspekter är viktigt. I samband med att vi ger dig råd om placeringar i dina försäkringar kan Eisfelds anpassa rådgivningen för att hitta lämpliga placeringsalternativ med hänsyn till de hållbarhetsaspekter som du ansett som viktiga. Vi kommer däremot inte att beakta hållbarhetsrisker när vi väljer ut vilka försäkringsprodukter som vi kan komma att rekommendera dig. Vi bedömer alltså att relevanta hållbarhetsrisker hänförliga till de placeringar som finns i de försäkringar som erbjuds till dig.  
 
Eisfelds Consulting tar i nuläget inte full hänsyn till den negativa effekt placeringsalternativen kan få på hållbarhetsfaktorer med hänsyn till Eisfelds Consultings art, storlek och komplexitet samt eftersom regelverket för rådgivning om hållbara investeringar ännu inte är till fullo framtaget. Eisfelds Consulting informerar kunder om relevanta hållbarhetsrisker förknippade med valda placeringar. 
 
Hållbarhetsrisker har ändå integrerats i vår rådgivningsverksamhet genom de kunskapskrav som Eisfelds Consulting vid var tid ställer på sina anställda. Detta innebär att vi vid utbildningar och fortbildningar även ska ha tillräcklig kunskap om hållbarhetsrisker.
Hållbarhetsrisker har även integreras i rådgivningsverksamheten genom att intressekonflikter mellan försäkringsbaserade investeringsprodukter och pensionsförsäkringar som är, respektive inte är, hållbara identifieras och i förekommande fall dokumenteras och hanteras. I den utsträckning Eisfelds Consulting får information om förändringar i hållbarhetsrisker för berörda produkter, vilken kan ha en materiell och faktiskt påverkan på rådgivningen eller avkastningen, ska berörda kunder informeras i relevant utsträckning, exempelvis genom förnyad förköpsinformation och/eller rådgivning.
Ersättning som betalas eller tas emot inom ramen för Eisfelds Consultings försäkringsförmedlingsverksamhet av investeringsbaserade försäkringsprodukter ska inte inverka negativt på hållbarhetsrisker, på kundens hållbarhetspreferenser eller leda till ett överdrivet risktagande av hållbarhetsrisker. Det finns i nuläget inte någon specifik ersättning kopplad till hållbarhetsrisker.
 
Eisfelds Consulting utvärderar löpande detta ställningstagande.
 
I vilken utsträckning placeringsalternativ kan leda till negativa effekter på hållbarhetsfaktorer är beroende av placeringen i det enskilda fallet.