Hem » Ersättningspolicy

Ersättningspolicy


Nedan anges kompletterande information till förköpsinformationen beträffande Eisfelds Consulting AB, 556591-6433, (”Företaget”) ersättningar. Information om ersättning i denna bilaga är generell och kunden bör vid osäkerhet fråga förmedlaren i Företaget. Det finns även andra informationskällor såsom rådgivningsdokumentationen eller uppdragsavtal.
 
Försäkringsdistributionslagen – ersättningsregler
Företaget bedriver försäkringsdistribution i enlighet med lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.
Företaget, eller annan försäkringsdistributör får inte ta emot ersättning i samband med försäkringsdistributionen från någon annan än Kunden, om ersättningen kan motverka att distributören uppfyller sina skyldigheter enligt lagen. Dessa skyldigheter är bland annat att alltid se till att ersättningen inte har någon negativ inverkan på distributionstjänsten eller försäkringsprodukten och att den inte försämrar Företagets förutsättningar att uppfylla sina skyldigheter att agera hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med kundens bästa intresse.
Företaget tillämpar även kravet som enligt lagen om försäkringsdistribution gäller vissa produkter. Kravet innebär att ersättningen för vissa produkter inte:
1. till väsentlig del avse tjänster som ännu inte utförts,
2. till sin storlek baseras på premiebetalningar som ännu inte betalats, eller
3. vara av sådan storlek att den står i uppenbart missförhållande till de tjänster som utförs.
 
Information om ersättning och grunderna för beräkning av ersättning
Företagets försäkringsförmedlare tar betalt av Kunden genom arvode eller provision. Vilken ersättningsform som gäller i det enskilda fallet framgår av uppdragsavtalet. Provision är dock det mest vanligt förekommande.
Företaget ska, enligt lagen och försäkringsdistribution, i god tid innan ett försäkringsavtal ingås lämna information till kunden om vilken form av ersättning som förmedlaren får för försäkringsavtalet, vem som betalar ersättningen och storleken på ersättningen eller, om detta inte är möjligt, grunderna för hur ersättningen bestäms. Eftersom Företaget arbetar traditionellt med ersättningar genom provision så blir den exakta ersättningen till Företaget först känt när premien betalats in.
Provision innebär att förmedlaren får ersättning från försäkringsbolag eller andra produktleverantörer, vanligtvis är ersättningen beroende på volym som tecknats av produkten eller i försäkringsföretaget. Föremedlaren får således betalt från kunden men genom de premier och avgifter som Kunden betalar till försäkringsbolaget eller andra produktleverantörer. Provisionen bestäms som en procentsats av den premie eller den avgift som Kunden betalar. Provisionen beräknas alltid på det belopp som framgår av den enskilda fakturan. Varje år erhåller även Kunden ett årsbesked från försäkringsbolaget där det tydligt framgår vad förmedlingen från Företaget har kostat.
Om Kunden betalar genom arvode ersätts förmedlaren för de tjänster som utförts utifrån överenskommelse med Kund. Arvode utgår oftast som ett fast belopp som bestäms mellan Kund och förmedlare. Vid servicerådgivning som innebär enklare frågor utöver tecknade försäkrings- och fondavtal faktureras kunden 295 kr per timme exkl. moms. Vid komplicerad rådgivning utöver gällande försäkrings- och fondavtal om frågor och utredningar om skatter, juridik, avtalstext etc. faktureras 695 kr per timme exkl. moms.
 
Ersättning till anställda
Alla förmedlare inom Företaget erhåller endast fast lön. Lagkravet om att följa interna riktlinjer för ersättningar till anställda enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution innebär således ingen förändring för Företaget. Lagkravet innebär bland annat att anställda inte får ha en rörlig ersättning som överstiger den fasta lönen. Den rörliga ersättningen måste dessutom vara till hälften baserad på kvalitativa kriterier såsom kundnöjdhet. Eftersom ingen i Företaget erhåller rörlig lön uppstår ingen problematik eller intressekonflikt vad avser att tillgodose Kundens bästa intresse.
 
Särskilda ersättningar och återbetalning
Företaget kan i vissa fall bli skyldigt att betala tillbaka provision till försäkringsbolag. Ansvaret att betala tillbaka om Kunden annullerar försäkringen kallas annullationsansvar. Hur länge annullationsansvaret sträcker sig varierar från fall till fall. Kunden kan läsa mer om detta i förköpsinformationen.
 
Företaget arbetar inte med opartisk analys
Företaget arbetar inte med en opartisk och personlig analys. Företaget är däremot inte bundet av avtal på sådant sätt att man är skyldig att föreslå visst företag eller företags produkter. Företaget gör löpande en revidering, analys och översyn samt väljer ut ett fåtal leverantörer. För närvarande arbetar Företaget med förmedling av Skandia, If gruppförsäkring och Länsförsäkringars produkter. Med försäkringsföretagen ingås ett samarbetsavtal som bestämmer prisersättningar m.m.
Från och med lagen om försäkringsdistributions ikraftträdande och tillämpningsdatum den 1 oktober 2018 kommer inte längre Lannebo fonder att användas eftersom Företaget då är anknutet ombud till Nord Fondkommission AB och inte få distribuera eller ge råd om konkurrerande produkter. En bedömning om den mest lämpliga produkten kommer således att göras inom det utbud som finns tillgängligt via Nord Fondkommission.
Nedan följer en redogörelse av ersättningar enligt nu gällande avtal med försäkringsföretagen. Ersättningen kan i enskilda fall avvika från nedanstående uppgifter vilket då anges i rådgivningsdokumentationen eller uppdragsavtalet.

Liv- och sparande
För livförsäkring och sparförsäkring så uppbär Företaget en provision på premien mellan 0-5 %. Företaget får även en viss kundvårdsersättning årligen vilken uppgår till 0-1 % av försäkringskapitalet. Med kundvårdsersättning innebär det att kunden löpande har Företaget tillgängligt för uppföljning av råd och produkt.
Vid gruppförsäkring kan Företagets ersättning uppgå till 20 % av premien.
Se produktfaktablad och separat bilaga vad gäller Företagets ersättning och särskilda annullationsansvar.

Sak- skadeförsäkring
Företaget tillhandahåller vanligtvis inte Sak- eller skadeförsäkringar. Vid sådant fall bör kunden se offertunderlag, produktfaktablad eller separat bilaga vad gäller Företagets ersättning och särskilda annullationsansvar.

Investeringstjänster inom och utom försäkring
Vid investeringsrådgivning innanför och utanför försäkring kan Företaget få ersättning för förmedlingen från respektive bolag, ersättningen kan utgöras av en årlig ersättning motsvarande en viss procent (0-1 %) av förvaltat kapital. Ersättningen är beroende av vilket bolag och vilken produkt som förmedlingen avser. Företaget kan i efterhand redovisa erhållet belopp eller förmån för viss förmedling.
 
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Hållbarhet har blivit ett alltmer aktuellt område. Eisfelds har störst möjlighet att bidra till hållbarhet genom att ge hållbara råd och uppmärksamma sina kunder på hur de kan påverka och bidra till en ökad hållbarhet. 
Det finns lite olika metoder som bland annat försäkringsbolag kan använda för att ta ett miljö- och samhällsansvar i sina produkter och på så sätt bidra till en hållbarhet.  Det kan utgöras av miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Vissa bolag kan exempelvis genom innehav i olika produkter välja bort vissa företag inom vissa specifika branscher, exempelvis branscher inom vapen, tobak, alkohol eller olja. Det kan även vara så att försäkringsbolaget i produkten väljer att enbart investera i branscher som utvecklar och verkar för förnybara energialternativ. Försäkringsbolagen kan även använda ett ägarinflytande för att ställa krav på en mer miljövänlig produktion eller förbättra arbetsvillkoren för arbetare.
Idag hjälper Eisfelds sina kunder med hållbarhetsfrågor i sin försäkringsrådgivning genom att fråga dig som kund om hållbarhetsaspekter är viktigt. I samband med att vi ger dig råd om placeringar i dina försäkringar kan Eisfelds anpassa rådgivningen för att hitta lämpliga placeringsalternativ med hänsyn till de hållbarhetsaspekter som du ansett som viktiga. Vi kommer däremot inte att beakta hållbarhetsrisker när vi väljer ut vilka försäkringsprodukter som vi kan komma att rekommendera dig. Vi bedömer alltså att relevanta hållbarhetsrisker hänförliga till de placeringar som finns i de försäkringar som erbjuds till dig.  
 
Eisfelds Consulting tar i nuläget inte full hänsyn till den negativa effekt placeringsalternativen kan få på hållbarhetsfaktorer med hänsyn till Eisfelds Consultings art, storlek och komplexitet samt eftersom regelverket för rådgivning om hållbara investeringar ännu inte är till fullo framtaget. Eisfelds Consulting informerar kunder om relevanta hållbarhetsrisker förknippade med valda placeringar. 
 
Hållbarhetsrisker har ändå integrerats i vår rådgivningsverksamhet genom de kunskapskrav som Eisfelds Consulting vid var tid ställer på sina anställda. Detta innebär att vi vid utbildningar och fortbildningar även ska ha tillräcklig kunskap om hållbarhetsrisker.
Hållbarhetsrisker har även integreras i rådgivningsverksamheten genom att intressekonflikter mellan försäkringsbaserade investeringsprodukter och pensionsförsäkringar som är, respektive inte är, hållbara identifieras och i förekommande fall dokumenteras och hanteras. I den utsträckning Eisfelds Consulting får information om förändringar i hållbarhetsrisker för berörda produkter, vilken kan ha en materiell och faktiskt påverkan på rådgivningen eller avkastningen, ska berörda kunder informeras i relevant utsträckning, exempelvis genom förnyad förköpsinformation och/eller rådgivning.
Ersättning som betalas eller tas emot inom ramen för Eisfelds Consultings försäkringsförmedlingsverksamhet av investeringsbaserade försäkringsprodukter ska inte inverka negativt på hållbarhetsrisker, på kundens hållbarhetspreferenser eller leda till ett överdrivet risktagande av hållbarhetsrisker. Det finns i nuläget inte någon specifik ersättning kopplad till hållbarhetsrisker.
 
Eisfelds Consulting utvärderar löpande detta ställningstagande.
 
I vilken utsträckning placeringsalternativ kan leda till negativa effekter på hållbarhetsfaktorer är beroende av placeringen i det enskilda fallet.