Hem » Tjänster

Våra tjänster

Eisfelds tillhandahåller ett komplett utbud av tjänster för små och medelstora företag, samt privatpersoner.

Försäkringar genom samhället

Blir du till exempel sjuk eller barnledig får du ersättning genom socialförsäkringen som staten ansvarar för genom försäkringskassan. Barn i skola eller förskola har genom kommunen oftast en olycksfallsförsäkring som gäller under skoltid.

Försäkring genom arbetsgivaren

Om du arbetar och har ett kollektivavtal får du ett ytterligare skydd via din arbetsgivare. Du kan till exempel få ersättning vid sjukdom, olycksfall och arbetslöshet. Pensionen kan du få både från staten och från din arbetsgivare.

Privata försäkringar

För att komplettera samhällets grundskydd kan du teckna en privat försäkring. Om du vill ha ett skydd för ditt hem, hus, bil och annat måste du själv teckna en privat försäkring. Privata försäkringar kan tecknas som gruppförsäkring eller som inviduell försäkring. En gruppförsäkring kan tecknas av alla som till exempel har samma arbetsgivare eller fackförening.

Här är ger vi några exempel på privata försäkringar, som kan tecknas som grupp-eller individuell försäkring. Förutom dessa finns det inkomst-, djur-, moped-, mc- och sjukvårdsförsäkringar med flera.

Lagen om försäkringsförmedling, försäkringsförmedlarens roll

Försäkringsförmedling innebär att ge råd, och information om lämpliga försäkringsprodukter som är kopplade till dem. I detta ligger även en skyldighet att avråda från val som inte är lämpliga. En viktig del av arbetet är att dokumentera rådgivningen och motivera varför kunden fått råden. Dokumentation ska lämnas till kunden.

Försäkringsförmedling innebär att vi yrkesmässigt

  • Lämnar förslag om försäkringsavtal eller utför ett annat förberedande arbete innan ett försäkringsavtal ingås
  • För någon annans räkning ingår försäkringsavtal eller
  • Bistår vid förvaltning och fullgörande av försäkringsavtal

Försäkringsförmedling kräver tillstånd från finansinspektionen. Det går att kontrollera via företagsregistrerat på Fi:s webbplats. Försäkringsförmedlare skall även vara registrerad på bolagsverket. Försäkringsförmedlare som ger investeringsråd om fondandelar och förmedlar fondandelar utanför en försäkring måste ha särskilda tillstånd från Fi. Även desa tillstånd kontrolleras i Fi:s företagsregister.

Vi står under Fi:s tillsyn och verksamheten styrs bland annat av lagen 2005:405 om försäkringsförmedling. Finansinspektionen har gett ut kompletterande föreskrifter och allmänna råd för hur verksamheten skall bedrivas.

Försäkringsförmedlaren kan uppträda i olika roller

  • Ge råd efter opartisk analys. Förmedlaren ska ha gjort en analys av ett tillräckligt stort antal produkter på marknaden.
  • Förmedla försäkringar uteslutande för ett eller flera försäkringsföretags räkning. I det senare fallet får produkterna inte konkurrera med varandra.
  • Eisfelds förmedlar försäkringar och ger råd utan opartisk analys.
  • Marknadsföring finansiella instrument (utan rådgivning)

Kunden skall bli informerad om vilken roll som förmedlaren har. Notera att inom ramen för försäkring får förmedlaren inte arbeta med marknadsföring. Förmedlarens ansvarsförsäkring som är ett krav omfattas inte av marknadsföring.

I lagen om försäkringsförmedling står det att en försäkringsförmedlare ska anpassa sin rådgivning efter kundens önskemål och behov. De lösningar som förmedlaren rekommenderar ska också vara lämpliga för kunden. Det innebär att förmedlaren måste ta reda på kundens bakgrund, ekonomiska ställning och målsättning med exempelvis kapitalplaceringar eller försäkringslösningar.

Försäkringsförmedlaren är skyldig att dokumentera rådgivningen i skrift. Dokumentationen ska omfatta vad som sagts och hur förmedlaren kommit fram till de råd som kunden fått. Dokumentationen kan ha betydelse om kunden i efterhand vill klaga på rådgivningen. Innan du skriver under dokumentationen är det viktigt att kontrollera att önskad risknivå stämmer.

Den vanligaste prismodellen är att kunden inte betalar direkt utan att kostnaden är inbakad i de produkter som förmedlas. Försäkringsförmedlaren får provison på själva försäkringen, ofta en engångsumma och dessutom en löpande ersättning kallad beståndsvårdsersättning. Förmedlaren får normalt också försäljningsprovison för de finansiella instrument som kunden investerar i via en kapital- eller pensionsförsäkring. I samband med försäkringsförmedling ska kunden få en tydlig redogörelse för samtliga ersättningar som förmedlaren får såväl direkt som fortsättningsvis under försäkringens löptid.

Varje försäkringsförmedlare skall informera sina kunder om hur klagomål ska framföras och vem som är klagomålsansvarig. Du kan få vägledning av Konsumenternas bank och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå. Kommer du och förmedlaren inte överens om hur en tvist ska lösas kan allmänna reklamationsnämnden ge rekommendation.

För att förmedlare ska kunna ersätta en eventuell skada finns krav på att förmedlaren har ansvarsförsäkring. Krav på ersättning kan riktas till förmedlaren eller till försäkringsbolaget direkt. Försäkringsförmedlaren ska upplysa kunder om i vilket försäkringsbolag ansvarsförsäkring finns.

Om du accepterar den lösning som försäkringsförmedlaren erbjuder är det vanligt att du får skriva under olika blanketter för att försäkringen skall kunna startas. Det är viktigt att du förstår innehållet du skriver under. Om du inte förstår kan det vara klokt att ta hjälp. Ta med blanketterna och läs i lugn och ro.

Försäkringsförmedling olika begrepp

Lagen om finansiell rådgivning

1/7 2004 ny lag om finansiell rådgivning till konsumeter. Råden skall vara inviduellt anpassade till kundens aktuella situation. Avråda kunden från vidta finansiella åtgärder ej lämpligt till kundens behov.

Rådgivning

Rådgivaren skall ha kunskap, kompentens och erfarenhet. Råden skall anpassas efter dina behov. Rådgivaren skall iaktta god redovisningssed. Råden skall dokumenteras. Du skall få dokumentation. Det är bara när du fått inviduella råd om finansiella placeringar som rådgivningsreglerna gäller. Rådgivningen skall innebära en personlig rekommendation til dig. Rådgivaren skall skilja på vad som är placeringsråd, marknadsföring eller allmän rekommendation.

Rådgivarens kompentens

I kravet på kompentens ligger dels att kunna göra en bedömning av vad kunden informerar rådgivaren om, dels ha kunskap om de finansiella placeringar som är aktuella vid rådgivningen. Rådgivaren skall göra kunskapstest och uppdatera sina kunskaper.

Dokumentation

Syftet är att i efterhand kunna avgöra vilka grunder rådgivaren lämnat sina råd. Det är den som lämnar råden som skall dokumentera och akiveras hos företaget i minst 10 år. Du som kund skall få dokumentation. Du ska få uppgifter om rådgivaren ditt namn, tidpunkt, erfarenhet, syfte och placerings horisont. Din risknivå skall framgå och att du har kunskaper om placeringen. Du som kund skall får skälet och syftet till rådet och skälet till avrådan för en placering, lämplighetsbedömning. Läs igenom så att du som kund förstått.

Riktlinger - rådgivningsverksamhet

Beskrivning av verksamheten

Eisfelds Consulting bedriver verksamheten långsiktigt mot befintlia kunder och ej aktiv nyarbetning av nya kunder.

Eisfelds tar kontakt fortlöpande antingen via email, telefon eller brev. Kunden skall förvänta sig svar direkt eller inom de närmaste dagarna när de själva söker vår kontakt.

Eisfelds påminner per brev om kunden inte återkommer i sökt ärende och meddelar konsekvensen av att företaget eller den försäkrade personligen återkommer.

Rådgivningen sker i pappersform och förvaras i kundmappar privat personer och därefter iinsotering kund pärmar för företaget. Arkiveras i 10år från rådgviningstillfället. 

Eisfelds kontaktar sina kunder regelbundet för att uppdatera försäkringsskyddet och för att justera investeringarna utifrån kundens nuvarande förutsättningar syfte och risknivå. Eisfeld arbetar mot befintliga kunder med god kundkännedom.

Regelverk

Eisfeld personal utbildar sig fortlöpande via bransch organisationer för att uppnå regelefterlevnad via swedsec och insuresec samt deltar på produktutbildning som försäkrings-och fondbolag tillhanda håller, dock ej förremål för muta.

Kund dokumentation

Vi genomför årligen, eller tätare om kunden begär det, uppföljning med kunden. Det personliga mötet äger rum hos vanligtvis hos kunden. Varje förmedlingstillfälle och vad som förekommit vid förmedlingstillfället dokumentreras skriftligen. Kunden får alltid ett exemplar av dokumentationen. Av dokumentationen framgår äen att kundenh fått den information som kunden är berättigad till enligt 6 kapitlet 1,2 och 5&&lagen om försäkringsförmedling. Kunden får informationen i skriftlig form och uppmanas ta del av den i lugn och ro före det att beslut fattas.

Beskrivning av ett typiskt förmedlingstillfälle

Kunden kontaktas normalt inledningsvis per telefon eller email där vi vi bokar lämpligt tidpunkt för möte, mötesprotokol upprättas och kopia till kunden.

Vid det personliga mötet med kunden får kunden information om sina försäkringar och placeringar.

Vi genomför en nuläges och behovsanlays och kunden får frågor för att det ska vara möjligt att bedöma om försäkringsskyddet är relevant och risknivån acceptabel.

Rådgviningsdokumetet fylls under mötet i löpande.

Behovet av uppdraget av fullmakter och uppdragsavtal utreds om förändring behövs sker en uppdatering. 

Avslutningsvis får kunden en kopia av det under mötet upprättade rådgivningsdokumentet tillsammans med den information kunden ska ha enligt 6kapitlet i lagen om försäkringsförmedling.

Någon dag senare får kunden ett e post brev som en kort sammanfattning vad som diskuterats på mötet med en möjlighet att kommentera mötet eller ställa frågor som uppkommit efter mötet.

Därefter skickas skriftligen ett förslag till kunden. I brevet får kunden förslag på förbättringar eller kompletteringar av försäkringsskyddet. Det kan också vara fråga om förslag till nya investeringar.

Efter ca 14dgr kontaktas kunden på nytt för att diskutera föreslagna förändringar eller kompletteringar. Om behov uppstår bokas tid för ett personligt sammanträffande för att genomföra föreslagna förändringar.

Kompetens

Vi skall eftersträva att förmedla enkla försäkrinsgprodukter och finansiella instrument som skall vatra enkla att förstå.

Vi skall inte inte förmedla komplexa/svåra produkter utan enkelhet och standardprodukter är ledord i verksamheten. Vi skall vara väl insatta i de produkter och finansiella instrument vi förmedlare och lätt och snabbt kunnna svara på kundens frågor.