Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev September 2016
Nyhetsbrev September 2016
2016-09-06

PuL
Den nya dataskyddsförordningen som träder ikraft den 25 maj 2018 kommer att innebära att företag bland annat bör se över sina befintliga rutiner för behandling av personuppgifter samt bedöma vilka förändringar som måste genomföras för att uppfylla kraven i den nya förordningen.
 
Förändringar i lagen om insättningsgaranti
Den 1 juli 2016 träder ändringar i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti i kraft som bland annat innebär att ersättningen från garantin anges i kronor (950 000 kr) i stället för i euro, att utbetalnings-tiden förkortas från 20 till 7 arbetsdagar, samt att man för insättningar kopplade till vissa särskilt angivna händelser, exempelvis försäljning av privatbostad, kan få en högre ersättning om max 5 miljoner kronor.
 
Försäljningsprovision
Vid försäljning kan provisionen eller lönen vara ett fastställt belopp per såld enhet eller viss andel av försäljningspriset. Ibland kombineras försäljningsprovision med någon form av grundlön som inte påverkas av försäljningsvolymen.
 
Provisionsförbudet rycker allt närmare och träder i kraft i februari 2018. Under 2016 pågår arbetet med en rad lagstiftningar och andra regelverk som behandlar finansiell rådgivning med stor påverkan på branschens framtida strategier.
 
Branschlicens
De flesta försäkringsbolagen inför krav på branschlicens för försäkringsförmedlare. Det innebär att förmedlare som vill samarbeta ska ha godkänd licens från Insuresec från och med hösten 2016