Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev Mars 2020
Nyhetsbrev Mars 2020
2020-03-18

Lannebo Extra
När vi startade Lannebo Fonder år 2000 hoppade vi rakt in i it-kraschen. Vi har sedan dess genomlevt såväl en eurokris som en finanskris. Effekterna av COVID-19 viruset och pågående bråk på oljemarknaden är för närvarande svåra att överskåda vilket naturligtvis leder till en stor osäkerhet. Osäkerhet är något finansiella marknader ogillar skarpt med kraftiga kursreaktioner som följd.

Den typen av fall som vi nu har på aktiemarknaden smärtar mig att se då jag vet att det drabbar våra andelsägare och andra fondsparare hårt inte bara monetärt utan även emotionellt. Det är inte roligt att se värdet av ens besparingar minska. Vi vet också av erfarenhet att många privatsparare försöker att tajma marknaden när det blir volatilt. Detta är sällan en framgångsrik strategi. Den långsiktiga avkastningen på ett sparande drabbas väldigt hårt om man missar några av de dagar när det går upp kraftigt som förr eller senare kommer.

Sparare bör ställa höga krav på sitt fondbolag, särskilt i tider som dessa. Den avkastning vi genererar åt våra sparare har alltid varit Lannebos främsta riktmärke. Att över tid leverera en god riskjusterad avkastning är kärnan i vår verksamhet. Som aktiva förvaltare har vi nu möjlighet att använda oss av hela den verktygslåda som bara aktiva förvaltare har. Det är min övertygelse att möjligheten för aktiva förvaltare att leverera resultat aldrig varit så god som nu.

Vi arbetar just nu intensivt för att på bästa sätt förvalta det förtroende vi fått av våra andelsägare.

Med det sagt vill jag också passa på att nämna det mest väsentliga. Vi befinner oss i en situation som kan komma att orsaka mycket mänskligt lidande och sorg. Ta hand om varandra. Vår hälsa är trots allt det värdefullaste vi alla har.

Kuvertsäsongen är här!
Under februari och mars får alla pensionssparare ett orange kuvert från Pensionsmyndigheten. Privatanställda tjänstemän med tjänstepensionen ITP får dessutom ett rött kuvert från Collectum. Vad innehåller egentligen de färgglada kuverten? Här får du svar.

Vad säger beskeden?
Årsbeskeden visar hur mycket du hittills har tjänat in till din pension. Du ser också vilka placeringar dina pensionspengar ligger i och hur värdeutvecklingen varit det senaste året.

Orange kuvertet – den allmänna pensionen
Någon prognos över vad du kan få i pension per månad visas inte längre i utskicket, istället loggar du in hos Pensionsmyndigheten för att se hela din pension. Hur det har gått för dina fonder ser du både i kuvertet och när du loggar in.

Röda kuvertet – tjänstepensionen ITP
Årsbeskedet visar en prognos över hur stor din ITP-pension kan vara när du blir pensionär. Du ser också om du valt efterlevandeskydd och vilken ersättning du kan få från ITP vid långvarig sjukdom.

Regieringen publicerade idag en ny promemoria om flytträtt.
I korthet innebär den att flyttavgiften enbart kommer få vara 600 kronor (kopplat till andel av prisbasbelopp) för fond- och depåförsäkringar. Kvarstående anskaffningskostnader ska enligt förslaget inte längre kommer kunna tas ut.

” Förslagen i denna promemoria kommer att innebära en kraftig begränsning av avgifterna vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar eftersom försäkringsföretag inte längre får ta ut avgift för kvarstående anskaffningskostnader (se avsnitt 5). Med hänsyn till det starka konsumentskyddsintresset framstår det inte som skäligt att den som väljer att utnyttja sin lagstadgade återköps- eller flytträtt ska bära försäkringsföretagets anskaffningskostnad, oavsett om avtalet tecknades före eller efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna (jfr samma prop.). Förslaget om att försäkringsföretag endast ska få ta ut avgift för att täcka direkta administrativa kostnader bör därför gälla retroaktivt vid återköp och flytt. Av samma skäl bör även de föreslagna bestämmelserna om avgiftstak och fribelopp omfatta äldre fond- och depåförsäkringsavtal.”

Det är enbart ett förslag ännu och ska ut på remiss för synpunkter som avslutas 22 april 2020.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/03/avgifter-vid-aterkop-och-flytt-av-fond--och-depaforsakringar/