Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev Maj-Juni 2016
Nyhetsbrev Maj-Juni 2016
2016-06-09

Nu står det klart att Sverige får ett provisionsförbud för oberoende förmedlare. Det blir samma provisionsförbud som finns i EU-lagstiftningen och som träder i kraft 2018. Det är bara provisioner som gynnar konsumenter som blir tillåtna. Vilka ersättningar som är skadliga för konsumenternas intressen ska Finansinspektionen avgöra. Vad som räknas som oberoende rådgivning ska Finansinspektionen också definiera.

Eisfelds har påbörjat provisionsfri rådgivning Start 2015-04-01 och fullt genomförd och anpassad till ny lagstiftning 2016, läs mer om oss på våran hemsida.

De lagförslag som bereds gäller regler som i svensk rätt genomför dels direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) och tillhörande förordning (MiFIR), dels försäkringsdistributionsdirektivet (IDD) samt även vissa nationella bestämmelser som föreslagits i Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling. 2013 års Värdepappersmarknadsutredning har lämnat förslag på hur MiFID II ska genomföras i svensk rätt (SOU 2015:2).

En lagrådsremiss om MiFID II planeras under senhösten 2016. Förslag på ny lag för försäkringsdistribution baserad på IDD och vissa ytterligare nationella bestämmelser kommer att remitteras i slutet av året och de nya reglerna ska börja tillämpas den 23 februari 2018.

Morningstar

Morningstar Inc är världens största oberoende utgivare av fondinformation. Huvudkontoret finns i Chicago i USA och aktierna är noterade på Nasdaq. Här i Sverige publicerar vi sedan 17 mars 1999 objektiv, tillförlitlig, jämförbar och lättillgänglig information om svenska och internationella värdepappersfonder, www.morningstar.se

 

Vi önskar alla kunder en glad midsommar.