Hem » Om eisfelds » Lagen om penningtvätt

Lagen om penningtvätt

Lagen om penningtvätt och terrorism från 2009 (2009:62)

Eisfelds Consulting AB, orgnr 556591-6433 arbetar i huvudsak med svenska fond- och försäkringsbolag samt med ett fåtal för oss välkända kunder med hemort i Sverige.

Bisnode /infotorg hjälper oss att efterleva kraven om kundkännedom i lagen om penningtvätt.
Tjänsten  hjälper oss med att göra de viktigaste delarna av KYC-kontrollen PEP/Sanktionslistor.
 

Lag

Den svenska lagstiftningen, lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorism är i enlighet med EU:s regler och direktiv. Syftet med lagen är att förhindra att bankers och livförsäkringsbolags tjänster används för att dölja eller omsätta förtjänsten från brottslig verksamhet. De bolag (gäller även försäkringsförmedlare) som omfattas av lagen ska alltid kräva att kunden legitimerar sig vid alla penningtransaktioner då det kan finnas misstanke att penningtvätt förekommer.

Rutiner

Ansvarig för alla policyfrågor kring lagen om Penningtvätt och Terrorism tillika centralt funktionsansvarig är Nicholas Eisfeld såsom försäkringsmedlare och VD för Eisfelds Consulting AB. Den ansvarige ser till att alla inkomna uppgifter och handlingar som gäller penningtvätt sänds till Finansinpektionen (finanspolis) eller annan aktuell myndighet. Dokument förvaras i särskild pärm märkt "Penningtvätt misstanke".

Identitetskontroll

Identitetskontroll skall genonföras vid tecknande av försäkring eller då avtal om någon produkt hos försäkrings- eller fondbolag ingås. Om kunden är känd. t ex en sedan tidigare kund, behövs dock identiteskontroll.

När försäljning sker till kund vid personligt möte utförs indentitetskontrollen på följande sätt:

A) Kunden ska uppvisa legitimation i form av:

För fysisk person som är svensk medborgare: giltliga certifierade identitetkort och eller pass som är utfärdat efter 1997.

För fysisk person som är utländsk medborgare: giltligt pass eller andra identitetshandlingar.

För juridisk person (svenk eller utländsk): registreringsbevis eller, i den mån sådant inte utfärdas för den juridiska personen, andra behörighetshandlingar.

B) Förmedlaren ska kontrollera att identitetsuppgifterna i ansökningshandlingarna är identiska med legitimationen.

C) Förmedlaren ska ange på ansökningshandlingen att identitetskontroll är utförd och ur denna gjort samt notera legitimationshandlingens art och nummer.

D) Förmedlaren ska bekräfta att indentitetskontrollen utförts genom att själv signera ansökningshandlingen.

Om kunden är känd och det därför inte behövs någon identiteskontroll skal detta anges på ansökningshandlingen och signeras av den person som har haft kundkontakten. I de fall som försäljningen sker till kund utan att kunden och förmedlaren träffas personligt måste identitetskontrollen ske genom att kunden skickar identitetshandlingar (vidimerade kopior) i rekommenderade brev eller via fax/mail.

Försäkringsbolagen kommer inte att utfärda någon försäkring om försäkringsansökan saknar korrekt lämnad uppgift om identitetskontroll. Aktuell ansökan kommer att återsändas till förmedlaren för åtgärd.

Riktlinjer

Följande lagar och tillstånd omfattas penningtvätten av förutaom 2009:62 ovan: Lagen om finansiell rådgivning för konsumenter, Lagen om försäkringsförmedling, Lagen om värdepappersförmedling samt Finansinspektionens tillstånd och regler.

Personalutbildning

Årlig uppdaterad utbildning skall genomföras med Eisfelds personal och ska innehålla lag- och regelgenomgång samt hur de ska uppträda för att förhindra att de utnyttjas för penningtvätt coh terrorism. De anställda ska ha god kundkännedom. Saknas tillräckligt med kunskaper om kunden skall affärsförbindelsen avslutas. Den kundkännedom som vu har är till för att upptäcka avvikande transaktioner. God kundkännedom gäller även för de gamla kunder som registrerats hos Eisfelds innan Lagen om Penningtvätt trädde i kraft.

Riskbedömning av kunder

Kundens identitet skall framgå av personnummer och gällande identitetshandlingar. Frågor till kunden för vems räkning som investeringen görs samt varifrån kapitalet som skall placeras kommer måste dokumenteras väl, med kundens underskrift på handlingen. Vi skall även fråga kunden om syftet med affärsförbindelsen och även ta reda på om personen är i utsatt politisk ställning (PEP). Företag skall registreras. <bevis via PRV och indentifiering av verklig huvudman. Verklig huvudman är en fysisk person som äger minst 25 % i ett aktiebolagalt juridisk person som är ägare till minst 25 %. För att en enskild juridisk person skall kallas huvudman måste denne äga mer än 50 % av ett AB.

Riskbedömning och krav på rutiner, produkter och tjänster

Förmedling av sparprodukter sker huvudsakligen till fond- och livförsäkringsbolag med säte i Sverige. Utländska produkter anlitas endast undantagsvis.

Riskbaserat förhållningssätt

Bedömning av risken för penningtvätt sker på kunden utifrån efterfrågad produkt  tjänst, tidigare använda distributionskanaler samt geografiskt område. Eisfelds arbetar i huvudsak med befintliga kunders kapital ej nya pengar.

Riskbedömning och krav på riskbaserade rutiner - kundnivå

Rutinerna skall vara mer omfattande när företaget inte träffar kunden personligen. Vi skall fortlöpande följa pågående affärsförbindelse. Det skall ske genom kontrollera och dokumentera att de transaktioner som utförs stämmer överens med den kunskap vi har om kunden, dennes affärs- och riskprofil och om det behövs, varifrån pengarna kommer. Vi skall hålla alla handlingar, uppgifter och upplysningar om kontrollen aktuella.

Skyldighet att granska

Om misstanke om penningtvätt efter närmare analys kvarstår skall vi lämna över uppgifter till Fi (finanspolisen) via den funktionsansvarige. Om det finns något som tyder på penningtvätt eller finansiering av terrorism skall vi avstå från att uföra transaktionen.