Hem » Om eisfelds » Klagomål

Klagomålsrutiner

I samband med övrig rådgivningsdokumentation skall kunden erhålla information om vem som är klagomålsansvarig hos Eisfelds Consulting AB samt var man kan vända sig till om ev. klagomål. Kunden skall informeras om att man kan vända sig till Konsumenternas bank-och försäkirngsbyrå (KBF). Konsumenternas försäkringsbyrå (KF) eller till den kommunala konsumentvägledningen (KKV).

Konsumenterns vägledning om bank och försäkrings hemsida finns information om hur klagomål hanteras och olika möjligheter som finns att överklaga beslut.

(Not).

Om information lämnas muntligt enligt 6 kap 4 § första stycket i Lagen om försäkringsförmedling, behöver försäkringsförmedlaren bara informera kunden om vem som är klagomålsansvarig och om den vägledning som kan får av KBF, KB och KKV. All information enligt 13 § ovan måste dock finnas med i den informatione som förmedlaren skall lämna till kunden snarast efter det att försäkringsavtal ingåtts på det sätt som anges i 6 kap 3 § lagen om försäkringsförmedling.

Klagomålsansvarig (KA)hos Eisfelds Consulting AB är f.r.o.m 1 april 2015 är Nicholas Eisfeld  och är registrerad som sådan hos Finansinpektionen.

Om klagande kontaktar Eisfelds Consulting AB i ett klagomålsärende ska KA fylla i ett för ändamålet framtaget policydokument med behövliga uppgifter om ärendet. Klagomålet skall hanteras med tillbörlig omsorg coh besvaras sakligt och korrekt.

KA är skyldig att utan dröjsmål informera berörda personer som har haft kontakt med klaganden angående klagomålet.

Kan inte något svar ges till den klagande inom 14 dagar från första kontakten i klagomålsärendet ska KA antingen via telefon eller skriftligt (via mail) meddela den klagande att ärendets handläggning pågår och motivera orsaken till att svar inteskett inom ovanstående tid (FFFS 2005:11).

Fall ett beslut går emot den klagande skall förmedlaren informera klagande om skälet till beslutet. Informationen skall lämnas i e skriven handling/arkivalieform (ej via mail) och skall vara läsbar och i varaktit form (FFS 2205:11 5:e och 6:e §). Samtidigt informeras den klagande om överklagande hur överklagande av beslut kan göras.

Förmedlaren skall informera den klagande om dennes rätt att få tvist med förmedlaren prövad i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller i allmänna domstol (FFFS 2005:11 8 §).

Arkivering och registrering av ett klagomålsärende skall sparas i särskild pärm. Det skall även finnas anteckningar om klagomålsärendet i kundmappen samt i journalanteckningarna